Odvolacia komisia
NR-OK-2019/2020-0001
OK ObFZ Nitra č.1/2019-2020
Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 4.11.2019 prerokovala podanie TJ Progres Selice proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Nitra č. U – 229 (NR-DK-2019/2020-U229) zverejneného v ÚS DK č. 15 zo dňa 23. októbra 2019. Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných písomných materiálov sa uzniesla na tomto rozhodnutí: „potvrdzuje“ rozhodnutie DK, nakoľko jej rozhodnutie bolo odôvodnené a správne. Poučenie: Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov ObFZ článok 52 odsek 6.
Rozhodnutie: NR-OK-2019/2020-0001
Klub: TJ Progres Selice
Dátum zaevidovania: 05.11.2019 09:40
Dátum vyriešenia: 05.11.2019 09:41
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
50 EUR 05.11.2019 09:41