Odvolacia komisia
NR-OK-2018/2019-0003
OK ObFZ Nitra č.5/2018-2019
Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 28.11.2018 prerokovala podanie TJ ŠM Kráľov Brod proti rozhodnutiu DK ObFZ Nitra uverejneného v ÚS č.17 zo dňa 07.11.2018 (NR-DK-2018/2019-U263). Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných písomných materiálov a videozáznamov sa uzniesla na tomto rozhodnutí: „potvrdzuje“ rozhodnutie DK, nakoľko jej rozhodnutie bolo odôvodnené a správne. Poučenie: Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov ObFZ článok 52 odsek 6.
Rozhodnutie: NR-OK-2018/2019-0003
Klub: TJ ŠM Kráľov Brod
Dátum zaevidovania: 28.11.2018 18:54
Dátum vyriešenia: 28.11.2018 19:24
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
50 EUR 28.11.2018 19:24