Odvolacia komisia
NR-OK-2016/2017-0003
ÚS OK č. 3/ 2016-2017
O b l a s t n ý f u t b a l o v ý z v ä z Chrenovská 16, 949 04 Nitra tel.: 037/65 22 109, IČO : 355 942 09, fax: 037/6554816, email: obfznitra@gmail.com Úradná správa OK ObFZ Nitra č. 3 / 2016-2017 1./ Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016 prerokovala odvolanie TJ Družstevník Svätoplukovo proti rozhodnutiu ŠTK ObFZ Nitra uverejneného v ÚS č. 14 zo dňa 29.9.2016 ( NR-STK-2016/2017-0265 ). Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných písomných materiálov sa uzniesla na tomto rozhodnutí: „potvrdzuje“ rozhodnutie ŠTK ( čl. 82/1/f, čl. 52/m Súťažného poriadku ) , nakoľko jej rozhodnutie bolo odôvodnené a správne a nebolo v jej rozhodnutí zistené porušenie futbalových noriem. P o u č e n i e : Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov ObFZ článok 52 odsek 6. V Nitre 13.10.2016 Predseda odvolacej komisie ObFZ Nitra v.r. Imrich Vanyo
Rozhodnutie: NR-OK-2016/2017-0003
Klub: TJ Družstevník Svätoplukovo
Dátum zaevidovania: 13.10.2016 20:46
Dátum vyriešenia: 13.10.2016 20:53
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
čl. 87 SP - poplatok za odvolanie 50 EUR 13.10.2016 20:50