Odvolacia komisia
NR-OK-2016/2017-0001
ÚS OK č. 2 - 2016-2017
O b l a s t n ý f u t b a l o v ý z v ä z Chrenovská 16, 949 04 Nitra tel.: 037/65 22 109, IČO : 355 942 09, fax: 037/6554816, email: obfznitra@gmail.com Úradná správa OK ObFZ Nitra č. 2 / 2016-2017 Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 08.09.2016 prerokovala odvolanie OŠK Beladice proti rozhodnutiu ŠTK ObFZ Nitra uverejneného v ÚS č. 9 zo dňa 25.08.2016 ( NR-STK-2016/2017-0141 ). Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných písomných materiálov sa uzniesla na tomto rozhodnutí: „potvrdzuje“ rozhodnutie ŠTK ( A bod 2 písm. m / Rozpisu súťaže ) , nakoľko jej rozhodnutie bolo odôvodnené a správne a nebolo v jej rozhodnutí porušenie futbalových noriem. P o u č e n i e : Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov ObFZ článok 52 odsek 6. V Nitre 08.09.2016 Predseda odvolacej komisie ObFZ Nitra v.r. Imrich Vanyo
Rozhodnutie: NR-OK-2016/2017-0001
Klub: OŠK Beladice
Dátum zaevidovania: 08.09.2016 13:01
Dátum vyriešenia: 08.09.2016 13:03
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
ÚS OK č. 2 - 2016/2017 50 EUR 08.09.2016 13:02